Úplata za předškolní vzdělávání

 

 

Školné od 1. 9. 2022 činí  300,- Kč měsíčně.

Dítěti plnícímu povinné předškolní vzdělávání a dítěti s odkladem povinné školní docházky se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Výše školného u dítěte, které do MŠ nedocházelo ani jeden den v měsíci a bylo řádně omluvené z docházky činní 150,- Kč

Osvobozen od úplaty je (na základě žádosti):

– zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

– zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči

– rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

– fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Ředitelka mateřské školy je oprávněna (může) rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání dítěte se zdravotním postižením.

Pokyny k platbě

Školné se platí (společně se stravným) na daný měsíc, případné přeplatky vracíme jednou ročně (zpravidla na konci školního roku).

Termín splatnosti je 20. den v měsíci.

Číslo účtu : 51-8913150237/0100