Přijímací řízení

 

Přijímání dětí do mateřské školy Žár na následující školní rok probíhá v období  2. – 16. květen.

V mimořádných případech je možné přijetí dítěte i během školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

O termínech přijímacího řízení je veřejnost informována prostřednictvím informačních letáků, zveřejněním ve vývěsce obce a na webových stránkách MŠ.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.Tato podmínka se netýká dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.

Zákonní zástupci předávají veškerou vyplněnou dokumentaci (žádost, evidenční list, případné rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky atd.) o dítěti ředitelce mateřské školy ve stanoveném termínu.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič v zákonné lhůtě dle správního řádu (je povinen vyzvednout si v MŠ ve stanoveném termínu).

Informace o přijetí dítěte/nepřijetí dítěte bude zveřejněna na webových stránkách.

V Žáře 30. 3. 2018