Přijímací řízení

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pdf

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Žár bude probíhat 2. – 16.5.2023.

Podání žádostí bude v letošním roce dne 4.5.2023 od 14-16.30 hodin v mateřské škole. 

K přijímacímu řízení je potřeba doložit:

  • Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);
  • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti;
  • Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;
  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024:    Zápis Mateřská škola Žár 2023                        Zápis Mateřská škola Žár 2023 pdf 

                                                                                                                                         

Kritéria přijímání pro školní rok 2022/2023:  Kritéria pro přijímání dětí 2023

Potřebné formuláře:     Žádost o přijetí + Potvrzení lékaře                                         Žádost o přijetí + Potvrzení lékaře

Při podání žádosti zákonný zástupce předloží průkaz totožnosti (§36 odst. 4 správního řádu) a rodný list (kopii rodného listu) dítěte. 

Obecné informace:

Zápis k předškolnímu vzdělávání na následující školní rok bude probíhat 2. – 16. května.

V mimořádných případech je možné přijetí dítěte i během školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

O termínech přijímacího řízení je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek, zveřejněním ve vývěsce obce a v prostorách MŠ.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se netýká dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.

Zákonní zástupci předávají veškerou vyplněnou dokumentaci (žádost, evidenční list, případné rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky atd.) o dítěti ředitelce mateřské školy ve stanoveném termínu.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič v zákonné lhůtě dle správního řádu (ve stanoveném termínu písemně).

Informace o přijetí dítěte/nepřijetí dítěte bude zveřejněna na webových stránkách.