Přijímací řízení

Zápis pro děti z Ukrajiny proběhne dne 13. 7. 2022 ve 13hodin.

Ke vzdělávání do mateřské školy se může hlásit dítě:

  • Kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany;
  • Kterému bylo uděleno vízum k pobytu na 90 dnů za účelem strpění pobytu.

K přijímacímu řízení je potřeba doložit:

  • Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);
  • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti;
  • Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;
  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023   :          Zápis MŠ Žár                                                                                                                                                 

Kritéria přijímání pro školní rok 2022/2023:      Kritéria pro přijímání dětí 2022               Kritéria pro přijímání dětí 2022 (pdf)

 

Žádost o přijetí:       Žádost o přijetí do MŠ – zvláštní zápis

                                   Potvrzení lékaře            Potvrzení lékaře (pdf)

Při podání žádosti zákonný zástupce předloží průkaz totožnosti (§36 odst. 4 správního řádu) a rodný list (kopii rodného listu) dítěte. 

Obecné informace:

Přijímání dětí do mateřské školy Žár na následující školní rok probíhá v období  2. – 16. květen.

V mimořádných případech je možné přijetí dítěte i během školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

O termínech přijímacího řízení je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek, zveřejněním ve vývěsce obce a v prostorách MŠ.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se netýká dětí, na něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.

Zákonní zástupci předávají veškerou vyplněnou dokumentaci (žádost, evidenční list, případné rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky atd.) o dítěti ředitelce mateřské školy ve stanoveném termínu.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič v zákonné lhůtě dle správního řádu (ve stanoveném termínu písemně).

Informace o přijetí dítěte/nepřijetí dítěte bude zveřejněna na webových stránkách.